top of page

Vrijwaringsclausule

De informatie en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Brenne & Berry staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, snelheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, waaronder eveneens wordt verstaan dat geen uitdrukkelijke of impliciete garanties worden gegeven op het vlak van de kwaliteit van de informatie, op het vlak van de geschiktheid van de informatie voor een welbepaalde toepassing of doel en op het vlak van de veiligheid. Brenne & Berry behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op deze website op elk tijdstip te wijzigen. Alle informatie en bestanden die via deze website ter beschikking worden gesteld, inclusief alle visuele, auditieve of tekstuele bestanden en eventuele software, worden ter beschikking gesteld in de staat waarin zij zich bevinden ("as is" en "as available"). Brenne & Berry kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke directe of indirecte schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van of de onmogelijkheid tot het gebruiken van de informatie, zelfs indien Brenne & Berry voorafgaandelijk zou zijn ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden en animatiefiles zijn onderworpen aan een copyright en andere beschermingsvormen van het intellectueel eigendomsrecht. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd.

 

 

Clause de non-responsabilité

Les informations et les services ("informations") proposés sur ou via ce site web peuvent comporter des imperfections de toute nature. Brenne & Berry n'est pas responsable de l'adaptation, la fiabilité, la rapidité ou la précision des informations.Les informations sont fournies et transmises sans aucune forme de garantie, ni explicitement ni implicitement ; on sous-entend également qu'aucune garantie explicite ou implicite n'est donnée sur le plan de la qualité des informations, sur le plan de l'adaptation des informations pour une application ou un but bien déterminé(e) et sur le plan de la sécurité.Brenne & Berry se réserve exclusivement le droit de modifier les informations sur ce site web à tout moment.Toutes les informations et tous les fichiers qui sont mis à disposition via ce site web, y compris tous les fichiers visuels, auditifs ou textuels et éventuellement les logiciels, sont mis à disposition dans l'état dans lequel ils se trouvent ("as is" et "as available").Brenne & Berry ne peut en aucun cas être tenu responsable pour les quelconques dommages directs ou indirects qui seraient la conséquence de l'utilisation des ou de l'impossibilité d'utilisation des informations, même si Brenne & Berry serait informé au préalable quant à la possibilité de tels dommages.Tous droits réservés. Tous les textes, images, graphiques, bandes sonores et fichiers d'animation sont soumis à un copyright et autres formes de protection du droit de propriété intellectuelle. Ces objets ne peuvent pas être copiés en vue de la diffusion, ils ne peuvent pasêtre modifiés ni être placés sur un autre site web ou être publiés sous toute autre forme.

 

 

Disclaimer

The information and services (the ‘information’) offered on or via this website may containall kinds of imperfections. Brenne & Berry does not guarantee the adequacy, reliability, speed or accuracy of the information.The information is provided and displayed without any form of guarantee, either explicit or implicit, which also means that no explicit or implicit guarantees are provided for the quality of the information, its suitability for a specific use or purpose, or safety.Brenne & Berry expressly reserves the right to modify the information on this website at any time.All information and files that are made available through this website, including all visual, audio or text files and possible software, are made available in the state they are in (‘as is’ and ‘as available’).In no case can Brenne & Berry be held liable for any kind of direct or indirect damage resulting from the use of or the impossibility to use the information, even if Brenne & Berry is notified in advance of the possibility of such damage.All rights reserved. All texts, images, graphics, audio files and animation files are subject to copyright and other forms of protection of intellectual property rights. These objects may not be copied for distribution, modified, placed on other websites, or published in any other way.

 

© Copyright 2014 Brenne & Berry

bottom of page